SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA Q3 2018r.

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A.za III kwartał 2018 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Girek – Prezes Zarządu

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018 r. – CUBE.ITG S.A.