Archiwum

Aktualności
Temat: Otrzymanie pisma dotyczącego realizacji umów z Centralnego Ośrodka Informatyki W nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 92/2017 Emitent informuje, iż w dniu 12 lipca 2019r. otrzymał Oświadczenie od Centralnego Ośrodka Informatyki (dalej „COI”) z dnia 08 lipca 2019r. o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji umowy ramowej nr COI/U/3201/50c/2016 oraz zawartych umów wykonawczych nr...
więcej
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 17/2019 Zarząd Cube.ITG S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 17/2019r. z powodu omyłkowego podania błędnej informacji dotyczącej wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 27 czerwca 2019r., tj.: Przed Korektą: Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o...
więcej
Temat:Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, w celu głosowania nad układem. W związku z koniecznością dokonania planu podziału...
więcej
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 czerwca 2019 r. Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. („ZWZ”) nie brał udziału...
więcej
  Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r Zarząd CUBE.ITG S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. (ZWZ) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia nastepujących punktów porządku obrad: nr 6,...
więcej
Temat: Sprawozdania Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki   Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. zwołanemu na dzień 27 czerwca 2019 r., tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki...
więcej
Temat: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Zarząd CUBE.ITG S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2019r. powziął informacje o złożonych rezygnacjach z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Pawła Ciesielskiego z powodów osobistych oraz przez Panią Iwonę Kołowacik, która przyczyny nie wskazała Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje...
więcej
Temat: Postępowanie restrukturyzacyjne W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2019 oraz 7/2019 zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w związku z przesunięciem terminu głosowania spółki zależnej Emitenta Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 11/2019, a także w związku z upływem trzech miesięcy od wcześniej ustalonego...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za I kwartał 2019 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) GK_Cube.itg_s.a.__rozszerzony_skonsolidowany_raport_QI_2019_30.05.2019_201905301590983276
więcej
(zgodnie z §60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2019-04-30   Jednostkowe_SF_Cube.ITG_S.A._za_2018_ Sprawozdanie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._za_2018r_ Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._  
więcej
1 2 3 6

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02