Archiwum

Raporty bieżące
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Zarząd CUBE.ITG S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku spółka zależna Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. („Wykonawca”) otrzymała obustronnie podpisaną umowę o świadczenie usług dostępu do infrastruktury informatycznej („Umowa”) zawartą z CompFort Meridian Polska...
więcej
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EMITENTA DOTYCZĄCEJ ROZBUDOWY KOMÓR SERWEROWYCH Zarząd CUBE ITG S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku spółka zależna Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. („Zamawiający”) otrzymała obustronnie podpisaną umowę („Umowa”) datowaną na 30 grudnia 2015 roku zawartą z Unizeto Technologies S.A. („Wykonawca”), której przedmiotem...
więcej
OTRZYMANIE ZAWIADOMIEŃ W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynęły do Spółki datowane na ten dzień dwa zawiadomienia przekazane przez Pana Pawła Witkiewicza (Prezesa Zarządu Spółki) oraz Pana Marka Girka (Wiceprezesa Zarządu Spółki) w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o...
więcej
REJESTRACJA PRZEZ KDPW AKCJI SERII B1 Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2015 roku powziął wiadomość o otrzymaniu komunikatu dotyczącego rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dniem 22 grudnia 2015 roku 754.800 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLMCINT00013. Rejestracja ww. akcji nastąpiła na podstawie uchwały nr 701/15 Zarządu...
więcej
OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (…) Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2015 r. otrzymał od Pana Marka Girka, Mizarus Sp. z o.o. oraz Krzysztofa Bednarka datowane na ten dzień zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) o następującej treści: „Działając na podstawie art....
więcej
ZAWARCIE PAKIETU UMÓW LEASINGU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ I UDZIELENIE PRZEZ EMITENTA GWARANCJI WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ Z ICH TYTUŁU Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 28 grudnia 2015 roku przez Data Techno Park sp. z o.o. – spółkę zależną od Emitenta („Leasingobiorca”) z Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. („HP”) pakietu czterech...
więcej
DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU AKCJI SERII B1 CUBE.ITG S.A. NA RYNKU PODSTAWOWYM GPW Zarząd spółki Cube.ITG S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. uchwały nr 1313/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym...
więcej
INFORMACJA UZYSKANA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 roku otrzymał od osoby nadzorującej datowane na ten dzień zawiadomienie dotyczące transakcji dokonanych na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy nabycia akcji Cube.ITG...
więcej
OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynęło do Spółki datowane na ten dzień zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Witkiewicza o następującej treści: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
więcej
INFORMACJA UZYSKANA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2015 r. wpłynęło do Spółki datowane na ten dzień zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Witkiewicza (Osoba zobowiązana) przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy sprzedaży...
więcej
1 2 3 9

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02