Archiwum

Raporty bieżące
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.  Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: ·Jednostkowy raport roczny za 2018 r. oraz skonsolidowany...
więcej
TEMAT: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 30 stycznia 2019r. Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r.(sygn. akt VIII GU 436/18) oddalił uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłość Spółki, złożone przez 3 wierzycieli....
więcej
Temat: Złożenie do Sądu dokumentów do głosowania nad układem przez spółkę zależną Emitenta  Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 17.01.2019r. przez spółkę zależną Emitenta, tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, dokumentów do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w nawiązaniu do zarządzenia sądu z...
więcej
Temat: Postępowanie restrukturyzacyjne Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w celu zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu i w związku z zawartą z doradcą restrukturyzacyjnym Mikołajem Świtalskim umową o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia...
więcej
Temat: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o połączeniu spraw z wniosków o...
więcej
TEMAT: Zatwierdzenie spisu wierzytelności oraz wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Emitenta Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 03.12.2018 r. otrzymał informację od Zarządcy spółki zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji o odebraniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych...
więcej
Temat: Uprawomocnienie postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Treść: Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedziba we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15.11.2018 r. otrzymał informację od Zarządcy Spółki o odebraniu przez jego pełnomocnika postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XI Gz 600/18, oddalające zażalenie...
więcej
TEMAT: Ogłoszenie o zamiarze zbycia nieruchomości spółki zależnej od Emitenta Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018, Zarząd Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że iż Sędzia – komisarz w postępowaniu sanacyjnym Data Techno...
więcej
Temat: Odstąpienie od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2018 roku Zarządca jednostki zależnej – Data Techno Park Sp. z o.o....
więcej
Temat: Zażalenie na postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego Treść raportu: Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Spółki złożył w dniu 19 września 2018 roku zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26...
więcej
1 2 3 4 53

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02