Archiwum

Walne Zgromadzenia
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, w celu głosowania nad układem. W związku z koniecznością dokonania planu podziału środków pochodzących z sprzedaży nieruchomości...
więcej
Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. („ZWZ”) nie brał udziału żaden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA...
więcej
Zarząd CUBE.ITG S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r. (ZWZ) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ odstąpiło od rozpatrzenia nastepujących punktów porządku obrad: nr 6, nr 8, nr 10, nr 12. Nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu do poszczególnych uchwał....
więcej
Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CUBE.ITG S.A. zwołanemu na dzień 27 czerwca 2019 r., tj. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok...
więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art....
więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji na dzień 26 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał Zarząd CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 roku na godzinę 13:00...
więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 27 września 2017 roku wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”), działając na postawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §...
więcej
Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39 („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000314721, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 401, art. 402 (1) i art. 402 (2) KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne...
więcej
Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 401, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 września 2016 roku na godzinę 10:00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136. Załączniki: Protokół z obrad:
więcej
1 2 3

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02