Zarząd

MAREK GIREK – PREZES ZARZĄDU
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu i organizowaniu procesów medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Jest Prezesem Zarządu Data Techno Park. W grudniu 2016 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu CUBE.ITG SA.
Odpowiada za kierowanie pracą i organizacją Zarządu Spółki oraz nadzór nad działem handlowym w obszarze zamówień publicznych, działem projektów unijnych, działem IT, biurem prawnym Spółki, a także audytem wewnętrznym i systemem zarządzania jakością.

Rada Nadzorcza

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w niezależnych podmiotach gospodarczych – zarządzanie działalnością operacyjną, nadzór nad finansami, wyznaczanie i realizacja kierunków rozwoju.
Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w Warszawie; współpraca ze środowiskiem akademickim i publicznymi instytucjami kultury.
Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, czynnie realizowane – członek rad nadzorczych spółek z sektora wydobywczego, spedycyjnego, transportowego.
Tytuł zawodowy radcy prawnego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab. H. Izdebskiego, pt. „Prawne aspekty powstania fundacji”.
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski – Pomagisterskie Studia Menedżerskie

Zajmowane stanowiska:
FUNDACJA UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS – wiceprezes zarządu: 1992 – obecnie;

Energetyka KGHM i WPEC Legnica _spółki w procesie łączenia_ – wiceprzewodniczący rady nadzorczej: 2016 – obecnie;
MZK Piła Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej: 2013 – 2015;
CARGOSPED-Braniewo Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej: 2012 – 2013;
PU „HOLTUR” Sp. z o.o. _spółka zależna KHW S.A._ – przewodniczący rady nadzorczej: 2006 – 2010;
UNIWERSYTET WARSZAWSKI – referent, kierownik artystyczny Centralnego Klubu Studentów UW „Proxima”: 1991-1992.

JOLANTA ŚWIĄTEK – KOZŁOWSKA – CZŁONEK NIEZALEŻNY RADY NADZORCZEJ
Prof. dr hab. Jolanta Świątek – Kozłowska posiada tytuł profesora nauk farmaceutycznych. Specjalizuje się w dziedzinach: Realizacja projektów telemedycznych ( telemedycyna, IT projekty). Uzyskała grant Narodowego Centrum Badan i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( 42 mln zł) na realizacje projektu telekardiologia w ramach zasobów T-mobile Polska. Projekt uznany jako najlepszy w Europie przez Deutsche Telekom. Posiada duże doświadczenie w realizowaniu dużych projektów medycznych prywatnych i publicznych we współpracy z innymi podmiotami, o wartości projektów powyżej 10 millionów euro każdy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, (modeli medi serv, medi go, rozwiązań typu turn key, udział w modelu partnerstwa publiczno-prawnego).Ma doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i konsultacji dla nowych partnerów wchodzących na rynek Polski i innych krajów regionu. Prowadzi konsultacje w zakresie wyposażania szpitali i medycznych ośrodków naukowych, jak również prowadzi negocjacje z bankami w zakresie możliwości finansowania nowych przedsięwzięć medycznych. Ma doświadczenie z zakresu restrukturyzacji szpitali; wprowadzanie zmian typu change management, metod six sigma; przedaż sprzętu medycznego– w zakresie rozwiązań pod klucz, sprzedaży dużej aparatury ( TK, MRI, PET) jak również aparatów USG, kardiomonitorów, defibrylatorów.
Obecnie Prorektor do spraw Nauki i Rozwoju w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

PIOTR ANTONOWICZ – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 r. ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Pan Piotr Antonowicz w latach 2009-2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego oraz Departamencie Funduszy Inwestycyjnych. Od 2012 roku pracuje w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Prokurenta.

Udział w wybranych organach spółek kapitałowych:
od 2.2014 Prezes Zarządu QRS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie
od 8.2013 Prezes Zarządu Con-Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
od 4.2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej FW Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju
od 7.2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Blue Line Engineering S.A. z siedzibą w Krzywopłotach
8.2014 – 8.2015 oraz od 8.2016 Sekretarz Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A.
od 12.2013 Członek Rady Nadzorczej Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Knurowie Sp. z o.o.”

dr MARIAN SZOŁUCHA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku ekonomia. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Zajmowane stanowiska: 
jednoosobowa działalność gospodarcza _doradztwo_ pod firmą Occidens Marian Szołucha: 2017-obecnie;
Akademia Finansów i Biznesu Vistula – adiunkt: 2014-obecnie;
Narodowy Bank Polski – doradca prezesa: 2016 -2017;
Centrum im. Władysława Grabskiego – szef zespołu ekspertów: 2013-2016;
Społeczna Akademia Nauk – adiunkt: 2013-2016;
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – adiunkt: 2011-2014;
Homo Homini Sp. z o. o. – doradca w zakresie projektów badań rynkowych: 2011;
Związek Pracodawców Mediów Publicznych – dyrektor biura: 2010-2015;
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – starszy specjalista: 2010;
Libella Sp. z o. o. – pełnomocnik współwłaściciela: 2008-2014;
Parlament Europejski – doradca ds. europejskiej integracji gospodarczej oraz rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów: 2008-2009, 2015-2016;
Ministerstwo Gospodarki Morskiej – rzecznik prasowy: 2006-2007;
biuro senatorskie – dyrektor: 2005-2007;
Rady nadzorcze:
2017-obecnie ZEM Łabędy Sp. z.o.o.
2016-obecnie Bank Ochrony Środowiska S.A.
2016-obecnie Magna Polonia S.A.
2016-obecnie Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.
2016 Żywieckie Zakłady Papiernicze „SOLALI” S.A. w likwidacji
2013-2014 ABC Gospodarka Odpadami Sp. z o.o.
2008-2016 Fundacja im. Bolesława Chrobrego
2009-2011 Radio Koszalin S.A., sekretarz rady
Egzamin uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa _dyplom nr 2949/2007

PAWEŁ CIESIELSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania – Systemy Informacji Naukowo-Technicznej, ukończył również Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki – Zarządzanie i Marketing , Program MBA . Jest również stypendystą Unii Europejskiej w roku 1990, studiował w Fachhochschule Wurzburg-Schweinfurt, Fakultet Fur Informatik Und Wirtschaft.
Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych związane jest ze Spółkami takimi jak :
NEXUS Telecom AG; Hardgamma Consulting sp. z o. o. – partner Zarządzający; DC Legal ; Asseco Poland S.A. Grupa Getin Holding S.A.; Getin Bank S.A. Fiolet S.A. JTT Computer S.A. jak również członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa S.A, Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie Europa S.A. członek Rady Nadzorczej TETA S.A.
Zdał egzamin dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.