Zarząd

MAREK GIREK – PREZES ZARZĄDU
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu i organizowaniu procesów medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Jest Prezesem Zarządu Data Techno Park. W grudniu 2016 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu CUBE.ITG SA.
Odpowiada za kierowanie pracą i organizacją Zarządu Spółki oraz nadzór nad działem handlowym w obszarze zamówień publicznych, działem projektów unijnych, działem IT, biurem prawnym Spółki, a także audytem wewnętrznym i systemem zarządzania jakością.

ARKADIUSZ ZACHWIEJA – WICEPREZES ZARZĄDU
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Biegły Rewident. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2000, w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym S.A., gdzie pracował między innymi jako specjalista ds. zarządzania środkami pieniężnymi. Od roku 2003 związany z Energetyka Dwory Sp. z o.o., gdzie kierował finansami, od roku 2006 pełnił w spółce funkcję prokurenta. W latach 2008-2010 pracował w spółce Bonus Systems Polska S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W latach 2009-2010 był Prezesem Zarządu w spółce B3LOYALTY Sp. z o.o. W roku 2012 Pełnił funkcje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w spółkach Murapol S.A, Murapol Partner S.A., Pro Consulting Sp. z o.o. i Murapol Nord Sp. z o.o. W latach 2013-2014 był Prezesem Zarządu w Morion Industry Support Sp. z o.o. W roku 2013 rozpoczął pracę w CUBE.ITG SA, gdzie nadzoruje pion finansów.
Odpowiada za nadzór nad działem finansowo-księgowym, administracji, kontrollingu, logistyką i Dynamics AX.

Rada Nadzorcza

MACIEJ MARIA KOWALSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze publicznej i niepublicznej ochrony zdrowia. Jest doktorem nauk medycznych, specjalistą zdrowia publicznego, specjalistą ginekologiem-położnikiem. Ukończył studia podyplomowe – Pedagogika Szkół Wyższych. W latach 1984-1989 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Medycznej we Wrocławiu. Następnie przez dziesięć lat pracował jako Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu – zespołu Klinik Akademii Medycznej. Od 2000 -2013 Dyrektor Medyczny, Dyrektor Generalny Grupy Euromedic International Polska Sp. z o.o.
Od 2013-2015 Senior Business Development w Euromedic International BV. Współzałożyciel i pierwszy Prezes Wrocławskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (obecnie Zachodnia Izba Gospodarcza). Były Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Stowarzyszenia Menedżerów Dolnego Śląska. W latach 2004-2012 Radny Rady Miejskiej Wrocławia, członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Inicjatyw Gospodarczych. Współzałożyciel i Prezes, a następnie Wiceprezes (do czerwca 2015) Organizacji Pracodawców – Polska Unia Szpitali Specjalistycznych.

JOLANTA ŚWIĄTEK – KOZŁOWSKA – CZŁONEK NIEZALEŻNY RADY NADZORCZEJ
Prof. dr hab. Jolanta Świątek – Kozłowska posiada tytuł profesora nauk farmaceutycznych. Specjalizuje się w dziedzinach: Realizacja projektów telemedycznych ( telemedycyna, IT projekty). Uzyskała grant Narodowego Centrum Badan i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( 42 mln zł) na realizacje projektu telekardiologia w ramach zasobów T-mobile Polska. Projekt uznany jako najlepszy w Europie przez Deutsche Telekom. Posiada duże doświadczenie w realizowaniu dużych projektów medycznych prywatnych i publicznych we współpracy z innymi podmiotami, o wartości projektów powyżej 10 millionów euro każdy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, (modeli medi serv, medi go, rozwiązań typu turn key, udział w modelu partnerstwa publiczno-prawnego).Ma doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i konsultacji dla nowych partnerów wchodzących na rynek Polski i innych krajów regionu. Prowadzi konsultacje w zakresie wyposażania szpitali i medycznych ośrodków naukowych, jak również prowadzi negocjacje z bankami w zakresie możliwości finansowania nowych przedsięwzięć medycznych. Ma doświadczenie z zakresu restrukturyzacji szpitali; wprowadzanie zmian typu change management, metod six sigma; przedaż sprzętu medycznego– w zakresie rozwiązań pod klucz, sprzedaży dużej aparatury ( TK, MRI, PET) jak również aparatów USG, kardiomonitorów, defibrylatorów.
Obecnie Prorektor do spraw Nauki i Rozwoju w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

PIOTR ANTONOWICZ – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 r. ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Pan Piotr Antonowicz w latach 2009-2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego oraz Departamencie Funduszy Inwestycyjnych. Od 2012 roku pracuje w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Prokurenta.

Udział w wybranych organach spółek kapitałowych:
od 2.2014 Prezes Zarządu QRS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie
od 8.2013 Prezes Zarządu Con-Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
od 4.2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej FW Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju
od 7.2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Blue Line Engineering S.A. z siedzibą w Krzywopłotach
8.2014 – 8.2015 oraz od 8.2016 Sekretarz Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Kamień Pomorski” S.A.
od 12.2013 Członek Rady Nadzorczej Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Knurowie Sp. z o.o.”

ANDRZEJ GRABIŃSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył etatową aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, jak również aplikację adwokacką. Wykonuje czynnie zawód adwokata. W przebiegu kariery zawodowej pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego. Wykonywał kilkukrotnie funkcję arbitra, aktualnie jest przewodniczącym Rady Programowej Wrocławskiego Centrum Arbitrażu przy ORA we Wrocławiu. W latach 2005-2015 członek Trybunału Stanu. Otrzymał odznaczenia: „Adwokatura Zasłużonym” – od Prezydium NRA oraz „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” – od Ministra Sprawiedliwości. W 2014 r. został zwycięzcą konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014 na Dolnym Śląsku w kategorii adwokat. Od 2013 r. pełni funkcję Dziekana ORA we Wrocławiu.

PAWEŁ CIESIELSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania – Systemy Informacji Naukowo-Technicznej, ukończył również Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki – Zarządzanie i Marketing , Program MBA . Jest również stypendystą Unii Europejskiej w roku 1990, studiował w Fachhochschule Wurzburg-Schweinfurt, Fakultet Fur Informatik Und Wirtschaft.
Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych związane jest ze Spółkami takimi jak :
NEXUS Telecom AG; Hardgamma Consulting sp. z o. o. – partner Zarządzający; DC Legal ; Asseco Poland S.A. Grupa Getin Holding S.A.; Getin Bank S.A. Fiolet S.A. JTT Computer S.A. jak również członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa S.A, Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie Europa S.A. członek Rady Nadzorczej TETA S.A.
Zdał egzamin dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.