Grupa CUBE.ITG zakończyła I kwartał 2016 na plusie

Podczas pierwszych trzech miesięcy 2016 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 25,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 23,9 mln zł w IQ2015 r.). Na poziomie wyniku netto po pierwszym kwartale 2016 r. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 1,4 mln zł, w porównaniu do 0,77 mln straty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie EBITDA na poziomie skonsolidowanym wzrosła do 6,07 mln zł przy 0,43 mln zł zanotowanej rok wcześniej. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii, oraz rekordowemu na tym etapie okresu rozliczeniowego portfelowi zamówień GK CUBE.ITG ma szansę poprawić w 2016 r. rekordowe wyniki jakie zostały osiągnięte w 2015 r. 

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG weszła w rok 2016 również z rekordowym portfelem zamówień wynoszącym blisko 90 mln zł. Dla porównania w 2015 r. ten poziom zaplanowanych przychodów udało się osiągnąć dopiero w połowie roku rozliczeniowego.

– „Rok 2016 będzie pierwszym pełnym okresem kiedy będziemy w konsolidowali wyniki przejętego Data Techno Park” – mówi Prezes CUBE.ITG, Paweł Witkiewicz. -„Począwszy od I kwartału 2016 r. widać w naszych wynikach pozytywny wpływ tej transakcji, gdzie obok wzrostu przychodów notujemy zysk netto, dzięki wpływowi usług abonamentowych” – dodaje Prezes Witkiewicz.

Dzięki konsolidacji wyników Data Techno Park Grupa Kapitałowa CUBE.ITG przestaje być zależna od rozliczeń dużych kontraktów, które następowały z reguły pod koniec roku.

q1_2016.jpg

CUBE.ITG sfinalizował 16 lutego br. przejecie 100 proc. udziałów w spółce kontrolującej Data Techno Park Sp. z o.o., co kończy proces włączenia do Grupy Kapitałowej tego podmiotu. CUBE.ITG może skoncentrować się na nowych usługach dla branży medycznej oraz aktywnie działać w ramach dostosowania placówek medycznych, do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

GK CUBE.ITG również w oparciu o infrastrukturę serwerową DTP rozwija oferty produktów i usług w modelu SaaS (Software as a Service – jeden z modeli chmury obliczeniowej) oraz PaaS (Platform as a Service – jeden z modeli platformy usługowej polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy).

– Chcemy w dalszym ciągu szukać synergii z przejętym DTP i dzięki naszemu doświadczeniu w sprzedaży usług sukcesywnie zwiększać obsługę abonamentową wykorzystującą infrastrukturę data center  – dodaje Prezes Witkiewicz.

Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym i ochrony zdrowia. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej.