Oferujemy klientom kompleksowy zbiór nowoczesnych rozwiązań, których zastosowanie znacząco wpłynie na jakość świadczonych usług zdrowotnych, zwiększy poziom zadowolenia pacjentów, a tym samym przełoży się na zwiększenie liczby ilości pacjentów chcących korzystać z usług klientów. Przy projektowaniu naszych rozwiązań zadbaliśmy o to aby nasi klienci mieli możliwość dowolnej konfiguracji poszczególnych elementów, wszystko w zależności od swoich potrzeb.

Nasze rozwiązania pozwolą również w pełni wywiązać się z ustawowych obowiązków prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, sprawią że placówka medyczna będzie postrzegana jako nowoczesna i przyjazna oraz pomogą pacjentom usprawnić kontakt z placówką i poprawić ich dostęp do informacji o udzielanych świadczeniach oraz informacji o lekach.

Portal Pacjenta i Świadczeniodawcy

Portal Pacjenta i Świadczeniodawcy to wygodna, szybka i bezpieczna aplikacja, która umożliwia m.in.: logowanie za pomocą utworzonego profilu logowania, rezerwację, podgląd i odwoływanie umówionych wizyt. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z systemem e-Pacjent co pozwala również na podgląd własnych wyników lub dowolnych dokumentów medycznych.
Portal może być osadzony w stronie internetowej szpitala i pozwala na prezentowanie spersonalizowanych treści informacyjnych korzystając m.in. z danych pacjenta. Portal posiada funkcjonalność przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w szpitalu lub dodanej ręcznie przez pacjenta. W portalu przechowywane mogą być dowolne typy dokumentów (jak doc, DICOM, jpg i inne), a do prezentowania informacji Portal wykorzystuje standard HTML5. Dzięki zastosowaniu systemu typu CMS, Portal świetnie pełni funkcję wewnętrznego narzędzia informacyjnego w zarzadzaniu obiegiem informacji wśród personelu szpitalnego.
Portal udostępnia mechanizm pojedynczego logowania (SSO) dla innych twórców aplikacji w oparciu o standard OAuth2 oraz umożliwia dla zainteresowanych jednostek przechowywanie danych na serwerach w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych, co pozwala na ograniczenie ruchu sieciowego oraz na odseparowanie go od wewnętrznej sieci szpitalnej.

Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Repozytorium EDM to wydzielony – w szczególności od systemów szpitalnych – magazyn danych stanowiący „kontener” dla elektronicznej dokumentacji medycznej. Odpowiada za gromadzenie EDM zgodnie z prawem oraz umożliwia przesyłanie dokumentów do zdefiniowanych systemów wymiany danych (pomiędzy podmiotami leczniczymi, pacjentami, kontrahentami i systemami szczebla regionalnego i krajowego). Repozytorium gromadzi całą wytwarzaną w podmiocie leczniczym EDM we wszystkich jej wersjach. Dokładny zakres EDM zależy od podmiotu i jego systemów źródłowych. Repozytorium EDM musi przyjąć i przetworzyć każdy dokument, który spełnia wymagania formalne tj. przesłany jest zgodnie z interfejsem oprogramowania i opisany jest wszystkimi niezbędnymi meta-danymi. Repozytorium EDM:

 • Umożliwia dostęp zarówno do aktualnej jak i historycznych wersji dokumentu
 • Umożliwia ustanowienie wcześniejszej wersji jako aktualnej, nadając jej kolejny numer wersji
 • Zawiera mechanizmy umożliwiające wyszukiwanie według określonych parametrów (metadanych) dokumentu
 • Zawiera mechanizm opisywania dokumentów za pomocą metadanych
 • Umożliwia definiowanie i dodawanie własnych metadanych
 • Umożliwia tworzenie notatek (komentarzy) powiązanych z danym dokumentem
 • Udostępnia mechanizm „teczki” – cyfrowego odwzorowania obecnie wykorzystywanej teczki z dokumentacją pacjenta
 • Zapewnia automatyczne numerowanie dokumentów w teczce oraz śledzenie zmian składu teczki (wersjonowanie teczek)
 • Zapewnia prowadzenie dziennika zdarzeń (wszystkie operacje dotyczące dokumentu powinny być zapisywane w systemie w sposób umożliwiający określenie kolejności działań i wykonawców czynności)
 • Zapewnia integrację z systemami klasy LDAP na poziomie użytkowników i grup,
 • Umożliwia wprowadzanie i udostępnianie danych za pomocą web services oraz własnego interfejsu
 • Przechowuje dokumenty przez wskazany okres oraz umożliwia ich niszczenie w sposób uniemożliwiający odtworzenie dokumentu
 • Uniemożliwia wcześniejsze zniszczenie dokumentu (niż zadany okres retencji)
 • Umożliwia zarządzanie archiwalnymi podpisami elektronicznymi poszczególnych dokumentów oraz znacznikami czasu
 • Dokumenty przechowywane są w standardzie HL7 CDA rekomendowanym przez CSIOZ jako standard dla dokumentacji medycznej.
 • Dostęp do systemu możliwy jest ze wszystkich urządzeń pracujących w systemach operacyjnych Windows, Linux, Android lub iOS. System doskonale współpracuje również z urządzeniami przenośnymi wykorzystującymi dotykowy ekran.

Repozytorium przyjmuje dokumenty z szeregu różnych źródeł, a podstawowymi z nich są dokumenty:

 • wytworzone w szpitalnym systemie HIS lub innych systemach działających w szpitalu wysłane do repozytorium za pomocą interfejsu programistycznego (API)
 • Dokumenty wytworzone w postaci cyfrowej (w aplikacjach niezintegrowanych lub np. w MS Word) wysłane do repozytorium za pomocą wirtualnej drukarki. Dokumenty zapisywane są w formacie HL7 CDA R2, oraz opatrywane podpisem elektronicznym.
 • wytworzone ręcznie i zeskanowane przesłane bezpośrednio do repozytorium
 • wytworzone za pomocą aplikacji bezpośrednio wbudowanej w repozytorium w oparciu o standard openEHR – zakres formularzy do wytworzenia wymaga omówienia.
 • (pliki) dodane poprzez przeglądarkę bezpośrednio do repozytorium

Repozytorium EDM obsługuje w pełni profil integracyjny IHE XDS.b w zakresie przyjmowania dokumentów, rejestracji przechowywanych dokumentów w rejestrze dokumentów (regionalnym i krajowym), oraz pobierania dokumentów z innych repozytoriów

Repozytorium EDM obsługuje również podpisy elektroniczne złożone za pomocą certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Pozwala na podpisywanie dokumentów z interfejsu przeglądarki dokumentów repozytorium oraz przyjmowanie dokumentów podpisanych w HIS. Repozytorium oferuje możliwość podpisywania dokumentów medycznych z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego dwóch głównych dostawców certyfikatów jak i podpisu z wykorzystaniem lokalnego centrum autoryzacyjnego.
Repozytorium wyposażone jest w Centrum Autoryzacji pozwalające na zbudowanie systemu obsługującego podpisy niekwalifikowane w obrębie podmiotu leczniczego. Centrum pozwala na znakowanie czasem oraz na podpisywanie dokumentów za pomocą serwera podpisu za pomocą jednego z dwóch generowanych w nim certyfikatów. Może służyć ono również za magazyn certyfikatów podpisujących wygenerowanych przez użytkowników systemu.

Repozytorium jest dostosowane do wykorzystywania szablonów dokumentów – OpenEHR
OpenEHR to otwarty międzynarodowy standard przechowywania danych medycznych. Bazuje na archetypach i wzorcach, które są opracowywane i rozwijane zarówno przez społeczność międzynarodową, jak i lokalną. Standard pozwala na mapowanie dokumentów zapisanych w formacie HL7 poziomu 3 na strukturę archetypów. OpenEHR cechuje m.in.:

 • Archetypy i wzorce pozwalają na opisanie poszczególnych bardzo szczegółowych właściwości takich jak ciśnienie krwi, grupa krwi pH itp. Wbudowane w repozytorium oprogramowanie pozwala na przeglądanie oraz na tworzenie własnych archetypów i wzorców lub korzystanie z gotowych szablonów w trybie graficznym.
 • openEHR zapewnia pełną reużywalność danych – możliwość podłączania nowych aplikacji pracujących na danych zgromadzonych w repozytorium
 • Dane medyczne przechowywane w standardzie openEHR są własnością szpitala, nie producenta aplikacji
 • Model danych zrozumiały dla lekarzy, oparty o archetypy związane z terminami medycznymi
 • Opis archetypowy jest zgodny ze standardem komunikacji w elektronicznej dokumentacji medycznej ISO 13606.

ERejestracja

System dedykowany jest do wsparcia realizacji procesów zarządzania systemem jakości oraz procesów administracyjnych. Zaprojektowane przez nas rozwiązanie – eRejestracja umożliwia szybką rejestrację pacjentów u wybranego lekarza. Pacjent może osobiście zarejestrować się wypełniając prosty formularz lub poprzez kontakt telefoniczny z osobą przyjmującą zgłoszenia w placówce. Podczas drugiej formy rejestracji pacjent proszony jest o podanie podstawowe podstawowych danych, które zostają wprowadzone przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Po prawidłowym procesie rejestracji zostaje wysłane potwierdzenie w formie e-mail lub SMS. System jest w pełni zintegrowany z naszym rozbudowanym systemem ePowiadomień, dzięki któremu Pacjent jest automatycznie informowany o zmianach związanych z dokonaną rejestracją. Wysyłane jest również powiadomienie o zbliżającej się wizycie (szczegóły usługi ePowiadomień zostały opisane w osobnym dziale). Architektura rozwiązania opiera się o wiele specjalizowanych modułów. Grupują one pojedyncze funkcjonalności, pozwalając łatwo tworzyć całe przepływy – także pomiędzy modułami. Cecha ta przesądza o elastyczności architektury, co w kontekście niezbędnej customizacji pod kątem konkretnych klientów stanowi wartość krytyczną. Lista modułów funkcjonalnych obejmuje miedzy innymi: kalendarz; pocztę e-mail (klient, serwer); kontakty; wiadomości błyskawiczne; propagację i współdzielenie wiedzy; ogłoszenia i ankiety; zgłoszenia wewnętrzne (np. serwisowe).
Moduły te uzupełnia zestaw wymagań pozafunkcjonalnych: szyfrowanie danych; praca on/off line; praca rozproszona; system uprawnień; system Elektronicznego Obiegu Dokumentów; wsparcie dla minimum dwóch różnych środowisk serwerowych (płatne/darmowe).
Dla wykorzystania pełnych możliwości systemu wymagane jest zintegrowanie z systemem klienta (system szary/biały). System jest w pełni zintegrowany z naszym Portalem Pacjenta i Świadczeniodawcy oraz przygotowany do integracji z innymi systemami obecnymi na rynku.
Ze względu na swoje możliwości, system eRejestracja dedykowany jest średnim i dużym jednostkom ochrony zdrowia. Do tej grupy zalicza się: szpitale, sanatoria, przychodnie, zakłady rehabilitacji leczniczej, prewentoria, hospicja, stacje sanitarno-epidemiologiczne.

ePowiadomienia

Oferowany system ePowiadomień stanowi autonomiczne rozwiązanie będące doskonałym narzędziem do kontaktu z pacjentem. Dodoskonale wspierać wspiera procesy zarządzania terminami wizyt oraz terminami udzielanych świadczeń. Może być wykorzystywany jako samodzielne rozwiązanie ale jest również w pełni zintegrowany z naszymi systemami eRejestracji oraz Portalem Pacjenta i Świadczeniodawcy.
System posiada możliwość powiadomienia pacjenta, potwierdzenia ustalonego czasu, miejsca wizyty lub przyjęcia za pomocą wybranych przez niego mediów (np.: SMS, telefon, e-mail). System posiada możliwość dołączenia pacjentowi standardowych instrukcji związanych np: z wymaganym przygotowaniem do wizyty/badania diagnostycznego ale także wysyłania pacjentowi wielu automatycznych przypomnień.

eSkierowanie

eSkierowanie jest odpowiedzią na potrzeby zarządzania w podmiocie leczniczym skierowaniami oraz listami oczekujących pacjentów na świadczenia. Nasze eSkierowanie jest rozwiązaniem ściśle współpracującym z naszą eRejestracją i umożliwia pełne zarządzanie kolejkami. Nasz system został przygotowany zgodnie z wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i jest gotowy do współpracy z centralnym systemem eSkierowań. Oferowane rozwiązanie umożliwia m.in:

 • wprowadzenie skierowania w postaci papierowej do systemu informatycznego placówki
 • zarejestrowanie się do specjalisty bez konieczności dostarczania skierowania przed wizytą na podstawie wcześniej wprowadzonego skierowania
 • wprowadzanie skierowań przez osoby zajmujące się rejestracją pacjentów wprowadzając numer skierowania podany przez pacjenta podczas kontaktu telefonicznego
 • zarządzanie swoimi skierowaniami dodając/usuwając oraz sprawdzając historię skierowań przez zalogowanego użytkownika systemu
 • weryfikowanie skierowań pod kątem wielokrotnego ich wykorzystywania

eRecepta

Jest to innowacyjny system umożliwiający wystawianie recept lekarskich w postaci elektronicznej zgodnie z wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. eRecepta jest naszym autorskim produktem, które doskonale wychodzi naprzeciw potrzebom podniesienia wiarygodności dokumentów medycznych, w praktyce eliminuje nieczytelność recept i może wykorzystywać każdy słownik leków dostępny na rynku w zależności od indywidualnej preferencji klienta. System dostarcza również szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pracę lekarza, jak również realizuje usługę zamawiania recept na leki powtarzalne. Dodatkowo system umożliwia:

 • wprowadzanie przez personel medyczny dodatkowych zaleceń dla pacjenta w zakresie recept
 • wsparcie przy wprowadzaniu recept przez lekarzy w zakresie kompletu informacji nt. leku, jego przeznaczenia, dawkowania, poziomach refundacji oraz interakcjach z innymi przepisywanymi pacjentowi lekami
 • umożliwia określenie osoby uprawnionej do realizacji recept w imieniu świadczeniobiorcy. Pacjent ma możliwość określenia listy uprawnionych osób zdalnie przez Internet lub też w trakcie wizyty w placówce.

eZwolnienie

Oferowany moduł eZwolnienie realizuje przez interfejs obsługi Elektronicznych Zwolnień Lekarskich (ZLA) udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszystkie funkcjonalności w ramach przypadków biznesowych dla aplikacji gabinetowych. Nasz system umożliwi Państwu:

 • wystawienie nowego zaświadczenia
 • anulowanie zaświadczenia bez wystawienia nowego w jego miejsce
 • anulowanie zaświadczenia z wystawieniem nowego w jego miejsce
 • wystawienie nowego zestawu zaświadczeń
 • anulowanie zaświadczenia z wystawieniem nowego zestawu zaświadczeń w jego miejsce
 • anulowanie zestawu zaświadczeń i wystawienia w jego miejsce nowego zestawu
 • elektronizację błędnie wypełnionego ZLA
 • elektronizację błędnie wypełnionego ZLA i wystawienia nowego zaświadczenia w jego miejsce
 • elektronizację błędnie wypełnionego ZLA i wystawienia nowego zestawu zaświadczeń w jego miejsce
 • unieważnienie druków
 • wystawienie nowego zaświadczenia na podstawie anulowanego zaświadczenia
 • wystawienie nowego zestawu zaświadczeń na podstawie anulowanego zaświadczenia
 • wystawienie nowego zestawu zaświadczeń na podstawie anulowanego zestawu zaświadczeń

eWyniki Badań

Udostępnianie badań pacjentom poprzez dedykowany serwis internetowy to zapewnienie im szczególnej opieki. Pacjent może odebrać i zobaczyć swoje badania szybko, wygodnie, w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu i bez blokowania kolejek w Recepcji Placówki.
W rezultacie cała obsługa pacjenta skraca się, a co za tym idzie Placówka może w tym samym czasie
obsłużyć więcej pacjentów.
Dedykowana platforma eWyniki to możliwość uzyskania dostępu do swoich badań zaraz po dodaniu przez lekarza opisu obrazu diagnostycznego oraz wyników badań diagnostycznych. Dane przekazywane są błyskawicznie, niemal jednocześnie z chwilą złożenia elektronicznego podpisu przez lekarza. Pacjent za pomocą informacji wysłanych w wiadomości SMS uzyska dostęp na dowolnym urządzeniu z przeglądarką WWW, dzięki czemu z każdego miejsca będzie mógł:

 • wyświetlić badanie oraz zobaczyć jego opis,
 • pobrać badanie i zapisać w pamięci urządzenia, z którego korzysta,
 • udostępnić badanie innej osobie (dostęp dla wskazanego numeru telefonu lub adresu e-mail,

po poprawnym wpisaniu hasła ustanowionego przez pacjenta),

 • zarządzać udostępnianiem i kontrolować liczbę wyświetlania i pobierania pliku,
 • zamówić badanie na płycie CD.

Badanie pobierane online to dla Placówki całkowite wyeliminowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przechowywaniem m.in. płyt CD.

eKonsylium Lekarskie

Nasze rozwiązanie za pomocą przeglądarki internetowej udostępnia platformę do zdalnych konsyliów lekarskich. Platforma daje lekarzom możliwość przeglądania obrazów diagnostycznych z użyciem certyfikowanej przeglądarki, opisywania badań obrazowych i włączania innych specjalistów do dyskusji nad badaniami pacjentów.
Platforma eKonsylium Lekarskie to profesjonalny, łatwy w obsłudze system umożliwiający przesyłanie specjalistycznych informacji pomiędzy placówkami oraz przeprowadzanie zdalnych konsyliów pomiędzy lekarzami, potwierdzane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Platforma integruje się z DiLO, co oznacza, że zdalne konsylia można realizować z uzupełnieniem dokumentacji wymaganej w ramach pakietu onkologicznego wraz z wysłaniem ich do systemu DiLO.

eKonsultacje

Firma CUBE.ITG ma przyjemność zaproponować Państwu rozwiązania dedykowane specjalnie do prowadzenia telekonsultacji z pacjentami. Nasza Platforma eKonsultacji może być wykorzystana z pozytywnym skutkiem we wszystkich jednostkach medycznych. Najważniejszym celem Platformy jest udostępnianie nowoczesnych technologii wspierających proces leczenia, a w szczególności nowoczesną komunikację.
Platforma jest systemem informatycznym oraz organizacyjnym, który wspomaga kontakt między specjalistami, a pacjentami oraz ich rodzinami, niezależnie od odległości. Wszystko to odbywa się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych, urządzeń mobilnych oraz różnych form komunikacji np. czatu, rozmów wideo oraz standardowych wizyt osobistych. Korzyści płynące z nowoczesnego podejścia do terapii zapewniają optymalizację czasu i redukcję kosztów, zarówno jednostek medycznych jak i pacjentów oraz członków ich rodzin.

Moduł Komunikacji umożliwia zarówno komunikację wewnątrz jednostki medycznej jak i komunikację z pacjentami poza nią. Dzięki temu zapewnia dostęp do pacjentów z całej Polski, co przekłada się na zwiększenie liczby pacjentów, usprawnia z nimi kontakt oraz umożliwia specjalistom przeprowadzanie wizyt z różnych miejsc, jedyne wymaganie to dostęp do internetu.
Dostępne formy komunikacji on-line to np. wiadomości tekstowe, czat w czasie rzeczywistym oraz wideokonferencje. Wszystkie formy kontaktu wymagają jedynie przeglądarki internetowej, co sprawia, że komunikacja jest znacznie uproszczona. Moduł komunikacji wspiera również urządzenia mobilne, co oznacza nieprzerwany dostęp do Platformy eKonsultacji niezależnie od formy kontaktu. Dzięki Platformie dostęp do pacjenta jest zawsze na wyciągnięcie ręki.
Nasza platforma konsultacyjna umożliwia również zaplanowanie i wykonanie telekonsultacji badań obrazowych. Uczestnicy widzą się oraz pracują na tym samym badaniu. Istnieje możliwość zmieniania badania w czasie telekonsultacji spośród dostępnych w albumie użytkownika lub bazy pacjentów. Uczestnicy telekonsultacji mogą zaprosić osobę, która nie posiada konta w naszej Platformie do udziału w wirtualnym spotkaniu. Zaproszona osoba nie ma dostępu do innych badań aniżeli to, które aktualnie jest analizowane. Istnieje możliwość nagrania przebiegu spotkania.
Wygenerowane dokumenty podczas spotkania mogą być podpisywane przez wszystkich uczestników, elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

eWypis

eWypis jest kompleksowym systemem, za pomocą którego podmiot leczniczy może wydać pacjentowi dokument wypisu (a także np. wyniki badań laboratoryjnych) w postaci elektronicznej. Konta pacjentów tworzone są w odrębnym systemie informatycznym (umieszczonym poza infrastrukturą szpitala). Kompletne rozwiązanie jest utrzymywane i zarządzane przez naszą firmę. Takie podejście do udostępniania dokumentacji ma szereg zalet – nie obciąża infrastruktury szpitala, podnosi bezpieczeństwo systemów szpitalnych (pacjenci nie mają dostępu do systemów informatycznych szpitala), oraz za pomocą dedykowanej infolinii zdejmuje z personelu szpitalnego zadania związane z kontaktem z pacjentem w zakresie obsługi systemu. Podstawowe funkcje systemu eWypis to:

 • zarządzanie kontami pacjentów (tworzenie konta pacjenta, weryfikacja statusu konta)
 • autoryzacja za pomocą haseł jednorazowych, sms i email
 • generowanie zgód pacjenta na udostępnienie dokumentacji elektronicznej w postaci elektronicznej
 • wysyłanie potwierdzeń odebrania dokumentacji medycznej
 • wysyłanie dokumentów tekstowych (HL7 CDA) oraz obrazowych (DICOM)
 • wbudowana certyfikowana przeglądarka obrazów
 • integracja z dedykowanym systemem e-Pacjent (Prywatnym Repozytorium Pacjenta)
 • integracja z PACS szpitala, oraz Repozytorium EDM w szpitalu

eOdpis

eOdpis jest modułem przeznaczonym do obsługi żądań wydania w postaci elektronicznej odpisu dokumentacji medycznej, wygenerowanej w jednostce ochrony zdrowia. Wykorzystuje infrastrukturę aplikacyjną wdrożoną w ramach modułu e-Wypis, rozszerzając jednocześnie jego funkcjonalności o komunikację na linii pacjent – jednostka ochrony zdrowia. Podstawowe funkcje modułu eOdpis to:

 • wygenerowanie żądania wydania kopii dokumentacji medycznej przez pacjenta
 • powiadomienie odpowiedniej jednostki leczniczej o nowym żądaniu
 • przygotowanie kompletu dokumentacji pacjenta
 • podpisanie odpisu dokumentacji przez osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione)
 • przesłanie dokumentacji do pacjenta
 • realizacja płatności (sms, karty kredytowe, przelewy) oraz rozliczeń

System może być zintegrowany z systemem obiegu dokumentów oraz z systemem księgowym szpitala

eKontrahent

eKontrahent to system mający za zadanie ułatwić w znaczący sposób współpracę pomiędzy placówką główną, a jej partnerami. System ma za zadanie nie tylko udostępniać partnerom Elektroniczną Dokumentację Medyczną pacjenta, ale również pozwala na wystawianie zleceń na wykonanie poszczególnych badań w placówce głównej. Podstawowe funkcje modułu eKontrahent:

 • umożliwia on generowanie zleceń kontrahentom na konkretne badania w jednostce głównej łącznie z ich wyceną
 • zezwala na przekazywanie złożonych zgód pacjenta z systemów partnerskich do jednostki centralnej
 • pozwala na przesyłanie wyników bezpośrednio do wglądu pacjenta
 • oferuje przekazywanie podpisanej cyfrowo dokumentacji partnerom w celu weryfikacji poprawności dokumentu – dotyczy to zarówno elektronicznego podpisu kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego
 • pozwala na komunikację z systemami klientów pozwalając na wygodne przekazywanie zleceń na badania z dowolnego oprogramowania bazującego na komunikacji opartej o standard
  HL7 w wersji 2.
 • przekazuje dokumenty bezpośrednio do Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej co pozwala na prowadzenie poprawnej dokumentacji pacjenta gdy jest to niezbędne w procesie kontynuacji leczenia

eWywiad

Moduł Systemu Dynamicznych Ankiet, który umożliwia tworzenie i rozsyłanie ankiet/formularzy do pacjentów na różnych etapach leczenia i w prosty sposób pozwala uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta lub jego postępach w leczeniu. Ankiety mogą także zostać udostępnione w zupełnie innych celach i mogą być także skierowane do różnych grup np. do pracowników jednostki lub firm współpracujących. Zebranie niezbędnych informacji za pomocą narzędzia jakim jest eWywiad pozwala zaoszczędzić czas i środki, które normalnie zostałyby przeznaczone na przeprowadzenie rozmów i wynagrodzenie osób upoważnionych do realizacji tego zadania. W ten sposób ankiety mogą pełnić funkcję pierwszego (wstępnego) wywiadu przed wizytą i dzięki temu mogą ułatwić prawidłowe kierowanie pacjentów do odpowiednich specjalistów.
Ankiety dają również możliwość analizy wyników leczenia oraz pozyskania opinii na temat specjalistów udzielających świadczeń medycznych. Odpowiedzi pacjentów na ankiety umożliwiają dostosowanie świadczeń zdrowotnych do ich bezpośrednich potrzeb co przyczynia się do wzrostu atrakcyjności usług danej placówki.

eIdentyfikacja Pacjentów i Urządzeń

Głównym zadaniem systemu jest lokalizacja znaczników aktywnych z maksymalną dokładnością do 1 metra, co zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu szpitala poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu z możliwością bieżącego nadzoru (w czasie rzeczywistym) przez personel szpitala.
Tego typu system pozwala uprawnionemu personelowi szpitala na podgląd aktualnej lokalizacji wszystkich pacjentów z poziomu jednej konsoli operatorskiej, uruchamianej na dowolnej stacji roboczej podłączonej do wewnątrzbudynkowej sieci teleinformatycznej LAN. Ponadto, system pozwala na objęcie zasięgiem pomieszczeń, które z założenia są ogólnodostępne (m.in. toalety), oraz na wykrycie bezruchu pacjenta w tych pomieszczeniach.
Warstwa sprzętowa systemu opiera się o infrastrukturę sprzętową bezprzewodowego dostępu do Internetu Wi-Fi oraz o dedykowane stałe i mobilne sensory położenia pacjentów. Za cykliczne zgłaszanie lokalizacji pacjenta odpowiada główny sprzętowy składnik systemu: znacznik aktywny, zapięty na nadgarstku i wypełniony dodatkowo informacjami na temat osoby go noszącej.

Nasz system idealnie nadaje się również do zarządzania dostępnością i lokalizacją urządzeń medycznych w placówce. Znacznik przymocowany do urządzenia umożliwia szybką jego lokalizację. Pozwala na niezwłoczne odnalezienie sprzętu (np. defibrylator, pompa infuzyjna, aparat USG) wtedy kiedy jest najbardziej potrzebny. Chroni przed ewentualną kradzieżą urządzenia i dostarcza informacji jeśli sprzęt został przeniesiony poza wyznaczoną strefę (np. na inny oddział). System minimalizuje straty, eliminuje sytuacje kiedy urządzenie stoi niewykorzystywane i pomaga skuteczniej zarządzać sprzętem gromadząc dane o jego pracy i stanie technicznym.
Atutem jest również możliwość monitorowania takich parametrów jak temperatura czy wilgotność pomieszczeń, w których przechowywany jest wrażliwy sprzęt lub leki.

Wizualizacja położenia znaczników aktywnych polega na odwzorowaniu pozycji znaczników na planie szpitala. W celu zapewnienia odpowiedniej przejrzystości modułu wizualizacji, plan szpitala może zostać podzielony na obszary obejmujące pojedyncze kondygnacje pojedynczych budynków.
Interfejs użytkownika zrealizowany jest jako aplikacja web-owa, cyklicznie pobierająca i wyświetlająca dane o lokalizacji znaczników aktywnych. Czas odświeżania jest definiowany z poziomu plików konfiguracyjnych systemu, z minimalną wartością 1 sekundy – takie ustawienie pozwala na wizualizację położenia znaczników niemalże w czasie rzeczywistym. Z poziomu interfejsu użytkownika, możliwy jest również wgląd w historię poruszania się znacznika aktywnego.
Oprogramowanie wyposażone jest w graficzny (click-n-drag) mechanizm definicji stref dozwolonego poruszania znaczników, dostępny upoważnionym użytkownikom. Rolą serwera systemu będzie również weryfikacja, czy znacznik aktywny (pacjent) nie opuścił strefy dozwolonego poruszania się. Ma to na celu zminimalizowanie obciążenia obliczeniowego przeglądarki internetowej, za pomocą której dostępny będzie moduł wizualizacyjny.
System przystosowany jest do przechwytywania i przetwarzania danych, generowanych przez znaczniki aktywne w momencie wciśnięcia przez pacjenta/lekarza sprzętowego klawisza panic-button (w zależności od zastosowanego modelu znacznika aktywnego).

eMapa

System eMapa jest w pełni zintegrowany z rozwiązaniem eIdentyfikacji Urządzeń i Lokalizacji pacjentów. Wykorzystuje on plany szpitala, podzielone na obszary obejmujące pojedyncze kondygnacje poszczególnych budynków z zaznaczonymi wszystkimi oddziałami, gabinetami lekarskimi salami dla pacjentów czy sklepami. Na stronie internetowej Szpitala umieszcza się specjalny odnośnik, którego kliknięcie przenosi użytkownika do mapy budynków wchodzących w skład szpitala. Wpisując w wyszukiwarkę nazwę gabinetu lekarskiego odnajdziecie Państwo wszystkie wskazówki pozwalające na jego sprawną lokalizację i dotarcie na czas na umówioną wizytę.

eProfilaktyka

System eProfilaktyka jest autonomicznym modułem, który wykorzystując funkcjonalności systemu ePowiadomień oraz eRejestracji daje możliwość przesyłania aktualnych i kompletnych informacji
e-mail oraz sms o wszelkich realizowanych programach profilaktycznych dla konkretnych grup pacjentów wraz z możliwością zapisania się na konkretne badanie.

eFarmaceuta

Efarmaceuta.pl jest serwisem, który gromadzi wiarygodne opinie o dostępnych w aptekach produktach, lekach i suplementach diety. Baza, która do tej pory liczy ponad 10 000 pozycji jest stale rozbudowywana tak aby Internauta mógł zaznajomić się nie tylko ze szczegółowymi informacjami na temat produktów ale i świadomie podjąć jak najlepszą decyzję zakupu.
Wszelkie wątpliwości dotyczące stosowania preparatów, skutków ubocznych, wskazań lub przeciwwskazań można rozwiać konsultując się bezpośrednio z farmaceutą, a decyzję o zakupie preparatu poprzeć opiniami innych pacjentów.
Serwis powstał z myślą o zapewnieniu naszym Użytkownikom jak najszerszego dostępu do szczegółowych informacji na temat leków. W dzisiejszej dobie, kiedy dostęp do konsultacji medycznej bywa ograniczony, Użytkownicy naszego portalu mogą skorzystać z profesjonalnej porady farmaceutów, którzy współpracują z eFarmaceuta.pl. Specjaliści udzielają odpowiedzi w ciągu 24 godzin, są to pełne informacje, umożliwiające bezpieczne zażywanie leków i innych produktów.

Więcej: www.efarmaceuta.pl

eHigienistka

Nasza aplikacja eHigienistka dedykowana jest pielęgniarkom i higienistkom szkolnym sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach profilaktyki lekarskiej w szkołach. Z jednej strony aplikacja pozwala na sprawne prowadzenie gabinetu na terenie szkoły, z drugiej – dla jednostek samorządu terytorialnego jest cennym narzędziem gromadzenia danych statystycznych nt. stanu zdrowia dzieci i młodzieży w danym mieście i całym województwie. Dodatkowo, usługa eHigienistka jest korzystna również dla samych rodziców i opiekunów prawnych dziecka, którzy mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej swojego dziecka ze specjalnie stworzonej na ten użytek platformy internetowej. Oczywiście wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności danych.

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów jest systemem specjalnie zaprojektowanym dla jednostek opieki zdrowotnej. Ze względu na specyfikę działania podmiotów leczniczych system wyróżnia wysoka elastyczność i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb jednostki. Jest to rozwiązanie webowe oparte o silnik procesów z graficznym edytorem zgodnym z Business Process Model and Notation (BPMN).
Elektroniczny Obieg Dokumentów ma za zadanie zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji, całością dokumentacji w organizacji. Umożliwia to zoptymalizowanie obiegu dokumentów oraz zapewnia oszczędność czasu. W ramach możliwych do definiowania scenariuszy EOD można m.in.:

 • definiować aktorów procesu
 • przekazywać pliki pojedynczym użytkownikom lub grupom użytkowników
 • określać ścieżki akceptacyjne dla plików
 • definiować ścieżki kontynuacji procesu z uwzględnieniem kilku możliwych wariantów
 • udostępniać szyfrowane pliki

Definiowanie aktorów scenariusza polega na określeniu wszystkich uczestników biorących w nim udział. Daje to pewność, że w procesie nie weźmie udziału żadna osoba, która nie posiada odpowiednich uprawnień. Możliwe jest definiowanie uczestników lub grup poprzez podanie ich nazwy, nazwy działu lub uprawnień, które posiadają.
Istnieje również możliwość zdefiniowania automatycznego przekazywania plików do użytkownika lub grupy użytkowników, co usprawnia i ułatwia proces przesyłania danych. Zapewnia to, że pliki zostaną przekazane tylko uprawnionym osobom.
Główne Atuty naszego Elektronicznego Obiegu Dokumentów to m.in.:

 • możliwość monitorowania przebiegu procesów
 • rejestrowanie każdej operacji dokonanej w ramach procesu
 • możliwość definiowania aktorów procesu
 • możliwość graficznego definiowania procesów dla dokumentów
 • zwiększona efektywność obsługi dokumentów przy jednoczesnej redukcji jej kosztów

Kontakt

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? NAPISZ DO NAS!

Nasz doświadczony zespół odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych osobowych CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o dobrowolności podania danych i prawie do ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.