Przychody CUBE.ITG wzrosły do 117 mln zł po III kw przy zysku netto 3,7 mln zł

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG po trzech kwartałach 2015 r. wypracowała 3,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, przy wzroście przychodów o 29 proc. (r/r) do poziomu 117 mln zł. GK CUBE.ITG sukcesywnie poprawia portfel zamówień, który w tym roku przekroczył już 200 mln zł. Jednocześnie Grupa ma zmieniać swoje oblicze w taki sposób, by coraz więcej przychodów pochodziło z usług abonamentowych.

Tradycyjnie wyniki pierwszych trzech kwartałów w przypadku CUBE.ITG nie oddawały potencjału Spółki, która większość przychodów i marży rozliczała w IV kwartale. Dla porównania – rok wcześniej po pierwszych 9 miesiącach grupa notowała stratę netto na poziomie 2,1 mln zł przy przychodach 84,2 mln zł., czyli blisko 30 proc. mniej niż obecnie. To znacząca zmiana w porównaniu z latami ubiegłymi i efekt zarówno przejęcia spółki Data Techno Park, której wyniki są konsolidowane od czerwca, jak i zwiększenia usług abonamantowych i wcześniejszego niż dotychczas rozliczenia części kontraktów realizowanych przezGrupę.

„Wyniki za III kwartał z pewności okażą się pozytywnym zaskoczeniem dla inwestorów, którzy przyzwyczaili się, że większość marży rozliczamy w czwartym kwartale” – mówi Paweł Witkiewicz, Prezes Zarządu CUBE.ITG. – „Staramy się tak zmieniać stronę przychodową Grupy, by usługi abonamentowe stanowiły coraz większą wartość sprzedaży, co powinno stabilizować wyniki Grupy, i wpływ IV kwartału na wynik roczny” – dodaje Prezes Witkiewicz

Trzeci kwartał był również pierwszym, w którym wyniki Data Techno Park były w całości konsolidowane przez CUBE.ITG. W poprzednim okresie rozliczeniowym skonsolidowane były wyniki osiągnięte jedynie w czerwcu. W samym III kwartale GK CUBE.ITG wypracowała 64,5 mln zł przychodów wobec 26,3 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wypracowany od lipca do września 2015 r. zamknął się kwotą 4,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej GK CUBE.ITG zanotowała stratę w wysokości 0,6 mln zł.

tabela.png

„W dalszym ciągu koncentrujemy się na pozyskaniu nowych kontraktów oraz kontroli kosztów wraz z ich optymalizacją – mówi Witkiewicz. – „W znaczący sposób udało się zmniejszyć koszty odsetkowe i chcemy część zysków przeznaczyć na obniżenie kosztów finansowania, co pozwoli nam sukcesywnie zwiększać rentowność” – dodaje Paweł Witkiewicz.

Spółka w tym roku wykupiła już obligacje serii G o wartości 5 mln zł oraz część wyemitowanych obligacji serii D również za 5 mln zł. Obie serie miały oprocentowanie stałe, wynoszące 10,5 proc. Dla porównania umowa kredytowa z PKO BP jaką spółka zawarła w kwietniu br., i w ramach której wykupiono przed dniem zapadalności część obligacji serii D, jest oprocentowana na ok. 4 proc.
Spółka w III kwartale zawarła umowę dotyczącą realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”. GK CUBE.ITG dostarczy infrastrukturę sprzętową, wdroży Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM), Szpitalny System Informatyczny (SSI) oraz Oprogramowanie Centrum Analiz Statystyczno – Ekonomicznych (CASE). Rolę pełnomocnika dla pozostałych jednostek, objętych projektem „E-zdrowie dla Mazowsza” pełni Mazowiecki Szpital Bródnowski. Wartość umowy wyniosła 77 mln zł.
Dzięki włączeniu do Grupy Kapitałowej spółki Data Techno Park (w ramach umowy inwestycyjnej z ITMED), GK CUBE.ITG rozwija oferty produktów i usług w modelu SaaS (Software as a Service – jeden z modeli chmury obliczeniowej) oraz PaaS (Platform as a Service – jeden z modeli platformy usługowej polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy).
Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym, ochrony zdrowia czy sieci handlowych. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej. GK CUBE.ITG chce aktywnie działać w ramach dostosowania placówek medycznych do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia.