Raport bieżący nr ESPI 13/2017

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 marca 2017 r. Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego.
Na podstawie zawartego aneksu wydłużony został okres wykorzystania limitu, który obecnie upływa z dniem 26 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę
Marek Girek – Prezes Zarządu
Arkadiusz Zachwieja – Wiceprezes Zarządu