Raport bieżący nr ESPI 19/2017

UDZIELENIE SPÓŁCE POŻYCZKI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU

Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki Panem Markiem Girkiem. Na mocy wymienionej umowy Pan Marek Girek udziela Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty do dnia 13 marca 2025 r.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi WIBOR 3M na dzień podpisania umowy pożyczki +1,0%. Umowa pożyczki nie przewiduje żadnych zabezpieczeń jej spłaty. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. m_ Statutu Spółki, wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę wymienionej umowy pożyczki.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę
Marek Girek – Prezes Zarządu
Zdzisław Grochowicz – Wiceprezes Zarządu