Raport bieżący nr ESPI 53/2016

PODPISANIE UMOWY Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie wyboru oferty CUBE.ITG S.A. _”Spółka”, „Wykonawca”_ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych _”ZUS”, „Zamawiający”_, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 października 2016 roku zawarł z ZUS umowę na obsługę serwisową sprzętu i oprogramowania _”Umowa”_ w okresie do dnia 31 października 2017 roku.

Całkowita cena za realizację przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty 6,1 mln zł z podatkiem VAT _w ww. raporcie nr 46/2016 omyłkowo wskazano powyższą kwotę jako wartość netto_. Świadczenie usług serwisowych obejmuje m.in. konsultacje techniczne, dokonywanie napraw, wykonywanie przeglądów oraz dostarczanie miesięcznych raportów dotyczących zgłoszeń serwisowych. Umowa przewiduje szereg kar umownych związanych z opóźnieniami w m.in. dokonaniu napraw, przeglądów i analiz. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Spółka zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% całkowitej ceny wynikającej z Umowy wraz z podatkiem VAT. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę
Paweł Witkiewicz – Prezes Zarządu
Arkadiusz Zachwieja – Wiceprezes Zarządu