Raport ESPI 1/2019

Temat: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o połączeniu spraw z wniosków o ogłoszenie upadłości Spółki złożonych przez 3 wierzycieli w celu ich łącznego rozpoznania, a także o zabezpieczeniu majątku Spółki przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pragos Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. we Wrocławiu. Sąd równocześnie zobowiązał tymczasowego nadzorcę sądowego do sporządzenia w terminie 21 dni sprawozdania obejmującego informacje na temat stanu finansowego Spółki, rodzaju u wartości jej majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego, a Spółkę do udzielenia wszelkich informacji potrzebnych do sporządzenia sprawozdania oraz umożliwienia dostępu do dokumentów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz majątku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne