Raport ESPI 2/2019

Temat: Postępowanie restrukturyzacyjne

Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w celu zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu i w związku z zawartą z doradcą restrukturyzacyjnym Mikołajem Świtalskim umową o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, podjął decyzję o ustaleniu dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu na dzień 01 grudnia 2018 r. Równocześnie Zarząd Cube.ITG S.A. informuje o sformułowaniu następujących propozycji układowych, które skierowane zostaną do wierzycieli:

Grupa I – Pracownicy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
Redukcja odsetek w całości, spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w 30 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Grupa II – Wierzyciele publicznoprawni:
Spłata całości wierzytelności bez redukcji w 20 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Grupa III – Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z wykonanych usług, dostarczonych towarów, a także z zawartych umów inwestycyjnych i wypłaconych odszkodowań oraz objętych obligacji:
Redukcja odsetek oraz 90% należności głównej i konwersja tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje Dłużnika obejmująca objęcie akcji

Grupa IV – Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych:
Odroczenie spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami o 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i jednorazowa spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności po pomniejszeniu o spłaty dokonywane przed tym dniem przez dłużników solidarnych z Dłużnikiem

Grupa V – Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów, w tym w ramach umów faktoringu i nie zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika ani podmiotów z nim powiązanych:
Redukcja całości zobowiązania wraz z odsetkami o 85% i odroczenie spłaty tak zrestrukturyzowanej wierzytelności o 15 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym 15% zrestrukturyzowanej wierzytelności płatne będzie do 20.04.2025 r., 35% do 20.12.2025 r., 15% do 20.04.2033 r., a 35% do 20.12.2033 r.

Grupa VI- Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych poręczeń:
Umorzenie zobowiązania w całości

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne