Temat: Umorzenie postępowania sanacyjnego Emitenta

Zarządca Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r. (sygn. akt VIII GRs 10/17) umorzył postępowanie sanacyjne Spółki. Postanowienie nie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

W ustnym uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził między innymi, że z aktualnych okoliczności postępowania wynika brak możliwości realizacji zatwierdzonego planu restrukturyzacyjnego, a w szczególności przeprowadzenia działań sanacyjnych umożliwiających Emitentowi odzyskanie możliwości regulowania jego zobowiązań. Ponadto Sąd uznał, że istnieją wątpliwości co do zdolności pokrywania przez Emitenta kosztów postępowania sanacyjnego i bieżąco powstających wierzytelności.

 

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.