Temat: Otrzymanie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec spółki.   
 
Spółka Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuję, iż w dniu 5 września 2018r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowienie tut. Sądu z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie z wniosków wierzycieli: Isolution SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IT Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Platforma It SP. z o. o. oraz Pana Pawła Witkiewicza o umorzeniu wobec Spółki postępowania sanacyjnego objętego sygn. akt VIII GRs 10/17.
W treści Uzasadnienia ww. Postanowienia Sąd jako podstawę orzeczenia o umorzeniu postępowania sanacyjnego wobec Spółki wskazał:
Art. 325 ust. 1 pkt 1 Prawa restrukturyzacyjnego, tj. zdaniem Sądu, w obecnym stanie faktycznym Spółki, dalsze prowadzenie postępowania sanacyjnego zmierzałoby do naruszenia interesu wierzycieli co, zgodnie z powołanym przepisem, stanowi ustawową przesłankę umorzenia postępowania sanacyjnego ;
Zwiększające się zadłużenie masy sanacyjnej Spółki, które sprawia, że co raz bardziej prawdopodobną staje się sytuacja utraty przez dłużnika zdolności do regulowania bieżących kosztów samego postępowania sanacyjnego, co zgodnie z art. 326 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego także stanowi przesłankę umorzenia postępowania sanacyjnego ;
A ponadto wskazał Sąd, iż zgodnie z art. 3 ust. 6 Prawa Restrukturyzacyjnego, działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją, zaś w chwili obecnej brak jest perspektywy na przeprowadzenie działań sanacyjnych opisanych w zatwierdzonym przez Sędziego – komisarza planie restrukturyzacyjnym .
Zarząd Spółki zdecydował o wniesieniu zażalenia na Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki. Termin wniesienia przedmiotowego zażalenia wynosi 14 dni i upływa 19 września 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe