Raport ESPI 30/2018

Temat: Złożenie do Sądu propozycji układowych

Treść raportu:

Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Spółki złożył w dniu 19 września 2018 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, propozycje układowe określające sposób restrukturyzacji zobowiązań Spółki.

Propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w ramach układu z uwzględnieniem II kategorii interesów wierzycieli:
I. Wierzyciele publicznoprawni – grupa wierzycieli obejmujące Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu;
II. Pozostali Wierzyciele – grupa wierzycieli innych niż wchodzący w skłąd grupy I

Proponowane sposoby restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika w stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów, obejmują:
Grupa I: Wierzyciele publicznoprawni – spłata całości wierzytelności bez redukcji w 60 ratach miesięcznych począwszy od dwunastego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu ;
Grupa II: Pozostali wierzyciele – spłata całości wierzytelności z redukcją 100% w zakresie odsetek oraz bez redukcji w zakresie należności głównych poprzez konwersję zobowiązań z nowo wyemitowanymi akcjami w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne