Raport ESPI 33/2018

TEMAT: Ogłoszenie o zamiarze zbycia nieruchomości spółki zależnej od Emitenta Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018, Zarząd Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że iż Sędzia – komisarz w postępowaniu sanacyjnym Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji, sygn. akt VIII GRs 9/17, zezwolił zarządcy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej (o powierzchni 2.563 m2) zabudowanej budynkiem komercyjnym (o powierzchni użytkowej 1.279,58 m2), położonej we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00044756/4, za cenę nie niższą niż 6.471.778 zł netto. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy sanacyjnej Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji: 40 1240 6768 1111 0010 7613 1047 najpóźniej do dnia 03.12.2018 r. Procedura sprzedaży ma formę przetargu ofertowego z ceną wywoławczą 6.471.778 zł netto.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne