Raport ESPI 4/2019

TEMAT: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 30 stycznia 2019r.

Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r.(sygn. akt VIII GU 436/18) oddalił uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłość Spółki, złożone przez 3 wierzycieli. Postanowienie nie jest prawomocne. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

W ustnym uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, jako podstawę oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości Cube.ITG S.A. art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.