Raport ESPI nr 19/2019

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 17/2019

Zarząd Cube.ITG S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 17/2019r. z powodu omyłkowego podania błędnej informacji dotyczącej wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 27 czerwca 2019r., tj.:

Przed Korektą:

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. („ZWZ”) nie brał udziału żaden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ.

Po Korekcie:

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. („ZWZ”) brał udziału jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ, tj.

Aleksandra Dyrszka legitymująca się bezpośrednim posiadaniem 124 142 akcji Spółki, dających 124 142 głosy, co stanowiło 100% udziału w liczbie głosów na tymże zgromadzeniu i stanowi 0,83% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, natomiast łącznie (bezpośrednio i pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o. w restrukturyzacji) akcjonariusz ten posiada 2 478 742 akcji, co stanowi 16,66% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.