Raport ESPI nr 20/2019

Temat: Otrzymanie pisma dotyczącego realizacji umów z Centralnego Ośrodka Informatyki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 92/2017 Emitent informuje, iż w dniu 12 lipca 2019r. otrzymał Oświadczenie od Centralnego Ośrodka Informatyki (dalej „COI”) z dnia 08 lipca 2019r. o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji umowy ramowej nr COI/U/3201/50c/2016 oraz zawartych umów wykonawczych nr 5/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w wysokości 29 700 000,00 zł oraz umowy wykonawczej nr 3/2016 z dnia 12 października 2016 w wysokości 7 800 000,00 zł. Jednocześnie, Emitent informuje iż COI wskazało, iż kwota kary umownej 10,2 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 92/2017 została omyłkowo skalkulowana i w jej miejsce nalicza karę w wysokości 7 800 000,00 zł. Łączna wysokość kar umownych po wykonanych potrąceniach z służącymi Cube.ITG S.A. należnościami wg oświadczenia COI wynosi 35 797 731,04 zł.
Spółka nie zgadza się ze stanowiskiem COI, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 92/2017, bowiem COI nie wskazało utworów, któych dotyczy rzekome naruszenie przeniesienia praw autorskich . W ocenie Spółki utwory takie nie powstały. Rezultaty prac konsultantów nie miały bowiem cech utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie, a treść sporządzonych protokołów odbioru prac nie potwierdza powstania takich utworów. Wobec powyższego Spółce nie można postawić zarzutu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy wykonawczej w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, a roszczenie o zapłatę kary umownej nie istnieje a także potrącenie z należnościami jest nieskuteczne.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.