Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Przechodząc do treści prospektu, potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

W dniu 19 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny, na podstawie którego CUBE.ITG S.A. ubiega się będzie o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.548.560 akcji serii A, 74.155.917 akcji serii B oraz 90.000 akcji serii C1 („Prospekt”). Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o CUBE.ITG S.A. i akcjach, o których dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółka się ubiega.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Zwracamy uwagę że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani CUBE.ITG S.A. ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Prospektu w wersji elektronicznej.

Do pobrania