Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za H1 2018

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji  z siedzibą we Wrocławiu przekazuje roszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG  S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2018 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Girek – Prezes Zarządu
Mikołaj Świtalski – Zarządca