Skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2016

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej Cube.ITG za III kwartał 2016 r.
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Witkiewicz – Prezes Zarządu
Arkadiusz Zachwieja – Wiceprezes Zarządu