Skonsolidowany zysk netto Grupy CUBE.ITG w 2015 r. wyniósł rekordowe 12,6 mln zł; Backlog na 2016 r. przekroczył 90 mln zł

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w 2015 r. wypracowała rekordowe wyniki finansowe w swojej historii. Zysk netto ukształtował się na poziomie 12,6 mln zł, przy skonsolidowanych przychodach wynoszących 172,8 mln zł, oraz EBITDA w wysokości 25,2 mln zł. Wzrost wyników finansowych wyniósł odpowiednio 254 proc., 23,9 proc. oraz 158 proc. w przypadku EBITDA. Jednocześnie Grupa Kapitałowa CUBE.ITG weszła w rok 2016 również z rekordowym portfelem zamówień wynoszącym blisko 90 mln zł. Dla porównania w 2015 r. ten poziom zaplanowanych przychodów udało się osiągnąć dopiero w połowie roku rozliczeniowego.  

Dzięki konsekwentnej realizacji strategii, oraz rekordowemu na tym etapie okresu rozliczeniowego portfelowi zamówień GK CUBE.ITG ma szansę poprawić w 2016 r. rekordowe wyniki jakie zostały osiągnięte w 2015 r.

„Rok 2015 był przełomowy dla GK CUBE.ITG. Rekordowy poziom zysków oraz przychodów to zarówno efekt pozyskanych prestiżowych kontraktów, długofalowej pracy ze stałymi klientami, oraz sukcesywna poprawa rentowności poszczególnych segmentów działalności” – mówi Prezes CUBE.ITG, Paweł Witkiewicz. –„Należy też pamiętać, że wyniki przejętego Data Techno Park, które corocznie powinno odpowiadać za sprzedaż na poziomie 50 mln zł konsolidujemy od połowy roku, co nie pozwala w pełni, analizując wyniki za ub.r. ocenić potencjału jaki ma obecnie GK CUBE.ITG” – dodaje Prezes Witkiewicz.

_123.jpg

Oprócz znaczącej poprawy wyników finansowych i rentowności w wynikach GK CUBE.ITG widoczna jest zwielokrotniona wartość aktywów. W pozycji aktywa trwałe w raporcie rocznym odnotowano wartość ponad 291,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 65 mln zł. Przez rok w pozycji rzeczowe aktywa trwałe nastąpił wzrost z wartości 1,9 mln zł do ponad 150 mln zł.

Wzrost wartości aktywów, to efekt przejęcia Data Techno Park, który wzmocnił grupę kapitałową w zakresie usług dla branży medycznej, ale również posiadając własne centrum przetwarzania danych umożliwia GK CUBE.ITG transformację w nowoczesny podmiot IT, którego przychody w przyszłości nie będą zależne od pozyskanych kontraktów i zleceń, ale w dużej części będą się opierały o usługi abonamentowe.

Dzięki konsolidacji Data Techno Park GK CUBE.ITG może również rozwijać oferty produktów i usług w modelu SaaS (Software as a Service – jeden z modeli chmury obliczeniowej) oraz PaaS (Platform as a Service – jeden z modeli platformy usługowej polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy).

„Koncentrujemy się na pozyskaniu nowych kontraktów, jednak chcemy również dbać o rentowność zarówno na poziomie realizacji poszczególnych zleceń, oraz kontroli kosztów oraz ich optymalizacji zwłaszcza w zakresie kosztów finansowych – mówi Witkiewicz. – „Wzrost przychodów do rekordowego poziomu oczywiście cieszy i jest powodem do dumy dla wszystkich pracowników grupy kapitałowej, ale nie możemy zapominać, że oceniani jesteśmy przez pryzmat rentowności i wypracowanego zysku netto” – dodaje Paweł Witkiewicz. 

Obniżenie kosztów finansowych to jeden z priorytetów Spółki w tym roku. GK CUBE.ITG wykupiła obligacje serii G o wartości 5 mln zł oraz część wyemitowanych obligacji serii D również za 5 mln zł. Obie serie miały oprocentowanie stałe, wynoszące 10,5 proc. Wcześniejszy wykup obligacji umożliwił zastąpienie tego dość drogiego źródła finasowania działalności operacyjnej znacznie tańszymi produktami kredytowymi, co jest widoczne w znacznie większym wzroście zysku netto i EBIDTA, niż wynikałoby to ze wzrostu przychodów w porównaniu z poprzednimi okresami rozliczeniowymi.

Spółka w 2015 r. zawarła najwyższy w swojej historii jednorazowy kontralt. Wartość umowy dotyczącej realizacji  projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” wyniosła 77 mln zł i została w całości rozliczona w wynikach za 2015 r. GK CUBE.ITG dostarczyła infrastrukturę sprzętową, wdrożyła Elektroniczną Dokumentację Medyczną (EDM), Szpitalny System Informatyczny (SSI) oraz Oprogramowanie Centrum Analiz Statystyczno – Ekonomicznych (CASE).

Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym, ochrony zdrowia czy sieci handlowych. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej. GK CUBE.ITG chce aktywnie działać w ramach dostosowania placówek medycznych do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia.